Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Studio Karlijn

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.2 Offerte
1.3 Schriftelijke bevestiging
1.4 Meerdere bureaus

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht
2.2 Verstrekking van gegevens
2.3 Onjuiste gegevens
2.4 Werk door derden
2.5 Proeven en akkoordverklaring
2.6 Bevoegden
2.7 Leveringstermijn
2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
2.9 Risico van opslag informatie
2.10 Klachten

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
3.3 Credits
3.4 Naamsvermelding
3.5 Eigendom bij Studio Karlijn

Artikel 4 – Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van de uitkomst van de opdracht
4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
4.3 Eigen promotie

Artikel 5 – Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
5.2 Honorarium voor meerwerk
5.3 Accountantsonderzoek

Art. 6 – Betaling

6.1 Betalingsverplichting
6.2 Verrekening
6.3 Periodieke betalingen
6.4 Vervallen licentie

Artikel 7 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
7.2 Ontbinding overeenkomst door Studio Karlijn
7.3 Schadevergoeding

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van de uitkomst van de opdracht
8.3 Verstrekte materialen en gegevens

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
9.2 Beperking aansprakelijkheid
9.3 Verval aansprakelijkheid
9.4 Aansprakelijkheid m.b.t. externe, opensource webapplicaties.
9.5 Aansprakelijkheid m.b.t. website beheer.
9.6 Kopieën materialen
9.7 Bewaarplicht

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden
10.2 Vertrouwelijkheid
10.3 Nederlands recht

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio Karlijn gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Studio Karlijn zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen.

De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht.

Mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Karlijn eerst nadat deze door Studio Karlijn zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Studio Karlijn wettelijk geldende BTW tarief.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd door ondertekening van de offerte of overeenkomst. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio Karlijn een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Karlijn pas nadat deze schriftelijk door Studio Karlijn zijn bevestigd.

1.4 Meerdere bureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij Studio Karlijn hiervan op de hoogte te stellen.

Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau dit is geweest.

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

Studio Karlijn zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Studio Karlijn de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Karlijn mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Onjuiste gegevens

Studio Karlijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt.

De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Studio Karlijn de uitkomst van de opdracht voorgelegd heeft ter beoordeling en de uitkomst van de opdracht door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht Studio Karlijn volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Studio Karlijn de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de uitkomst van de opdracht te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Studio Karlijn dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per email geldt ook als schriftelijk.

2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

2.7 Leveringstermijn

Een door Studio Karlijn opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

Studio Karlijn is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Studio Karlijn.

2.9 Risico van opslag informatie

Studio Karlijn is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Studio Karlijn of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Karlijn te worden medegedeeld.

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Studio Karlijn, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Karlijn daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Studio Karlijn. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Credits

Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van de opdracht dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) de opdracht de bijdrage van Studio Karlijn duidelijk te vermelden.

3.4 Naamsvermelding

Studio Karlijn is altijd gerechtigd de uitkomst van de opdracht op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

3.5 Eigendom bij Studio Karlijn

De in het kader van de opdracht door Studio Karlijn tot stand gebrachte visuals, werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Studio Karlijn, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

Artikel 4 – Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van de uitkomst van de opdracht

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Karlijn, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de uitkomst van de opdracht.

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijl elementen, foto’s en composities.

4.3 Eigen promotie

Studio Karlijn heeft de vrijheid om de uitkomst van de opdracht te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

Artikel 5 – Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Studio Karlijn voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

Indien tussen Studio Karlijn en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door Studio Karlijn verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Studio Karlijn gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Studio Karlijn door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Studio Karlijn onontbeerlijk zijn, zal Studio Karlijn dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is Studio Karlijn gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Studio Karlijn na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Studio Karlijn enig recht verliest.

Art. 6 – Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio Karlijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd van één procent per maand, een gedeelte van een maand wordt als een hele gerekend. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Studio Karlijn evenwel aantoont dat Studio Karlijn ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

6.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

6.3 Periodieke betalingen

Studio Karlijn heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.4 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Studio Karlijn gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

Artikel 7 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Studio Karlijn

Indien de overeenkomst door Studio Karlijn wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Studio Karlijn redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7.1 en art. 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Studio Karlijn op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Studio Karlijn garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op de uitkomst van de opdracht rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van de uitkomst van de opdracht

De opdrachtgever vrijwaart Studio Karlijn of door Studio Karlijn bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Studio Karlijn voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Studio Karlijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e) fouten in de uitkomst van de opdracht, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Studio Karlijn, is de aansprakelijkheid van Studio Karlijn voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Aansprakelijkheid m.b.t. externe, opensource webapplicaties.

Onder andere Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Studio Karlijn is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

9.5 Aansprakelijkheid m.b.t. website beheer.

Opdrachtgever vrijwaart Studio Karlijn voor enige aansprakelijkheid omtrent de website van de opdrachtgever en hetgeen op de website is geplaatst.

9.6 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Studio Karlijn niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.7 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Karlijn jegens elkaar een bewaar- plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Karlijn gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Studio Karlijn en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Karlijn en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Karlijn is gevestigd.